เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ(Term of Service)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ ltrchannel

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน เว็บไซต์ ltrchannel ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของ บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ “ผู้ใช้รายต่างๆ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

1. การสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ ltrchannel ให้เป็นไปตามวิธีการที่ บริษัทฯ กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต

2. คำนิยาม
คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้
2.1. "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ, สติ๊กเกอร์, อีโมจิ, วิดีโอ, รูปภาพ, เสียง, และข้อมูลอื่นๆ
2.2. "เนื้อหาหลัก" หมายถึง เนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบริการฯของเว็บไซต์
2.3. "เนื้อหาจากผู้ใช้" หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ส่ง ส่งผ่าน หรือ อัพโหลดบนระบบการให้บริการฯ
2.4. "เหรียญ(LTR Coin)" หมายถึง ตราสารการชำระหนี้แบบเติมเงินหรือสิ่งอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ตราสารดังกล่าวแลกเปลี่ยนกับเนื้อหาและบริการต่างๆ โดยเสียค่าตอบแทนซึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ

3. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้
3.1. ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

4. บัญชี
4.1. เมื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้อาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนการใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4.2. ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้จะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.3. ผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบัญชีของตนและยกเลิกการใช้บริการฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด
4.4. สิทธิใดๆ ของผู้ใช้บริการอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ ทั้งนี้ บัญชีการใช้บริการฯ จะไม่สามารถกู้คืนได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม
4.5. บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

5. การให้บริการฯ
5.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ บริษัทฯ เห็นสมควร
5.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าในเวลาใด ตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงผู้ใช้หน้า
5.3. บริษัทฯ อาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้
- เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
- เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ไฟดับ ฯลฯ ) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การจลาจล และข้อพิพาทแรงงาน
- เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)
- เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน
- เมื่อ บริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ดังที่กล่าวมาข้างต้น

6. โฆษณา
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ในการโฆษณาของ บริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอกบนระบบการให้บริการฯ

7. เหรียญ(LTR Coin)
7.1. ผู้ใช้จะได้รับเหรียญ(LTR Coin)โดยวิธีการที่ บริษัทฯ กำหนด เช่น การซื้อในระบบการให้บริการฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าเงิน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการได้รับเหรียญจะถูกกำหนดและแสดงอยู่บนระบบการให้บริการฯ ของ บริษัทฯ
7.2. เหรียญนั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน ใช้แทนเงินหรือทรัพย์สิน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่นนอกจากที่บริการฯ และเนื้อหาของ บริษัทฯ กำหนด จำนวนเหรียญที่จำเป็นต่อการรับบริการฯ หรือใช้เพื่อเนื้อหาหรือใช้เพื่อสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันจะถูกกำหนดและแสดงอยู่บนบนเว็ปไซต์ของ ltrchannel
7.3. เฉพาะบัญชีที่รับเหรียญเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานเหรียญได้ นอกจากนี้ เหรียญที่ให้บริการโดยปลายทาง ซึ่งมีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันนั้นไม่สามารถนำมารวมหรือยกยอดเหรียญกันได้
7.4. เหรียญนั้นจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลใช้บังคับหากมีกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าต้องคืนเงิน

8. ความรับผิดชอบของผู้ใช้
8.1. ผู้ใช้ต้องใช้บริการฯ นี้ด้วยเความเสี่ยงของตน และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใดๆ ที่กระทำไปอันเรื่องมาจากการใช้บริการฯ
8.2. บริษัทฯ อาจระงับการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลบบัญชีหรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และ บริษัทฯ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ บริษัทฯ พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
- ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อื่นๆ
- ผู้ใช้ทำให้ บริษัทฯ เกิดความเสื่อมเสีย ความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ผู้ใช้ถูกร้องเรียน ถูกสั่งห้ามชั่วคราว ถูกขายทอดตลาด ถูกดำเนินคดีล้มละลาย ถูกฟื่นฟูกิจการ หรืออยู่ในกระบวรการซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควรซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้
- บริษัทฯ สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้ หรือเมื่อ บริษัทฯ เห็นว่าไม่ควรให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าววไว้ข้างต้น
8.3. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) เนื่องจากการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก บริษัทฯ เนื่องจากการใช้บริการฯ ดังกล่าว) ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัทฯ ทันทีที่ บริษัทฯ ร้องขอ

9. ไม่รับประกันความเสียหาย
บริษัทฯ จะไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหา, เนื้อหาหลักฯ, เนื้อหาจาผู้ใช้) ว่าบริการฯ นั้นปราศจากข้อบกพร่องใดๆ (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ฯลฯ ข้อผิดพลาด บัค (BUGS) หรือการละเมิดสิทธิใดๆ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

นโยบายการคืนเงิน(Refund Policy)

บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด “บริษัทฯ” ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่สามารถมอบไอเท็มให้ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยคืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว หรือ ไอเท็มถูกส่งมอบแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
- กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อ เช่น ผิดหมวดหมู่, ผิดประเภท
- กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
- กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของผู้ทำการสั่งซื้อทุกกรณี
- กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของไอเท็มหรือบริการของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ไม่ทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
- กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจเกิดขึ้น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า